nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

✓ Gratis verzending in Nederland & België ✓ Snelle levering ✓ Tevreden klanten ✓ Top kwaliteit ✓ Eerlijke prijzen

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

MotorKings.nl, gevestigd te Schagen (NH)
 

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MotorKings. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite Motorkings.nl van eCoopers. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. MotorKings behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door MotorKings erkend.

1.4 MotorKings garandeert dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

2. Levering 
2.1 Alle leveringen op MotorKings.nl worden franco verstuurd ongeacht de order waarde, ook de retouren worden door MotorKings kosteloos geretourneerd.

2.2 Bestellingen voor 14.00 uur worden dezelfde dag opgestuurd, mits betaalt, als een product niet voorradig is dan wordt het product met de langste levertijd aangehouden. Het product met de langste levertijd is dan automatisch de huidige levertijd van de bestelling. Levertijden staan vermeld bij elk product als een product niet op voorraad is.

2.3 In het kader van de regels van de koop op afstand zal MotorKings bestellingen tenminste binnen 2 tot 5 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 3 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.4 Indien er voor een bestelling geen remblokken meer beschikbaar zijn van het merk Braking, dan levert MotorKings de betreffende remblokken van SBS uit, zonder overleg met de consument.

2.5 Aan de leveringsplicht van MotorKings zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door MotorKings geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder "TNTpost / UPS", inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

3. Prijzen 
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW. 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 30 werkdagen zonder opgaaf van redenen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan MotorKings heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 30 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij MotorKings. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt MotorKings er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag zal aan de afnemer worden terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer als men geen gebruik maakt van regel 2.1

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

- diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;

- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij MotorKings, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. MotorKings houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 MotorKings respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 

5.3 MotorKings maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

6. Garantie / Retourneren
6.1 MotorKings garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product. 

6.2 De garantietermijn van MotorKings komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. MotorKings is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan MotorKings) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door MotorKings gegrond worden bevonden, zal MotorKings naar haar keuze de geleverde zaken kosteloos retour nemen.

6.5 Deze garantie geldt niet indien:

A) en zolang de afnemer jegens MotorKings in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken;

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van braking en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt MotorKings zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden MotorKings slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 

7.4 Aanbiedingen van MotorKings gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 MotorKings kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Afbeeldingen en specificaties
8.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van MotorKings gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

9. Overmacht
9.1 MotorKings is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MotorKings alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

9.3 MotorKings behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is MotorKings gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 

9.4 Indien MotorKings bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. Aansprakelijkheid
10.1 MotorKings is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. 

10.2 MotorKings is niet aansprakelijk voor fouten op de site en enige vorm van schade die is ontstaan door het monteren/gebruiken van artikelen gekocht op MotorKings.nl


Wij zijn telefonisch te bereiken op werkdagen van 09.00 uur t/m 17.00 uur 

Telefoonnummer:   +31 06 11 090 836
   

 

Rabobank 155997548
IBAN  NL40RABO0155997548
BIC/SWIFT  RABONL2U
Kamer van Koophandel    59814160
BTW Nummer NL021351235B01